Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nơi luyện tập về lập trình C - Môn Nhập môn Lập trình

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Originally posted by 14520758 View Post
  Em cảm ơn thầy! mà sao break được mà return không được vậy thầy????:doubt:
  thực ra em còn chỉnh thêm 1 chỗ nữa
  PHP Code:
  #include <stdio.h> 
  #include <string.h> 
  main() 

      
  char str[100]; 
      
  int ijdodai
      while (
  gets(str)!=NULL
      { 
          if (
  strlen(str)==0) break; 
          
  int kt=1
          
  dodaistrlen(str); 
          for(
  i=0i<dodai;i++) 
              if (
  str[i]!=str[dodai-1-i])  
                  { 
                      
  printf("1\n"); 
                      
  kt=0
                      break; 
                   
                  } 
          if (
  kt==1printf("0\n"); 
      } 

  Comment


  • Thầy ơi cho em hỏi bài S:số thừa số nguyên tố là nhập 1 số hay nhiều số...nếu nhiều số thì có cần dừng chương trình khi không nhập số nữa không?

   Comment


   • Originally posted by 14520138 View Post
    Thầy ơi cho em hỏi bài S:số thừa số nguyên tố là nhập 1 số hay nhiều số...nếu nhiều số thì có cần dừng chương trình khi không nhập số nữa không?
    Như bài R trên đó em

    Comment


    • Thầy ơi cho em hỏi bài này sai chỗ nào hay la do chạy quá chậm ?
     PHP Code:
     #include<stdio.h>
     #include<math.h>
     int main()
     {
         
     unsigned long long i,n;
         
     int dem;
         while(
     scanf ("%lld",&n)>0)
         {    
             
     dem=0;
             for (
     i=2;i<=n;i++)
                 {
                     if (
     n%i==0)
                         {
                             
     dem++;
                             
     n/=i;
                             
     i--;
                         }
                 }            
             
     printf ("%d\n",dem);
         }

     Last edited by 14520138; 28-12-2014, 22:57.

     Comment


     • thầy ơi câu R đó, e để while(gets(a)>0) như 2 câu chuỗi A,B thì nó không được, còn e đổi thành while(gets(a)!=NULL) thì nó lại được là sao vậy thầy? khi nào >0 còn khi nào !=NULL

      Comment


      • Originally posted by 14520538 View Post
       thầy ơi câu R đó, e để while(gets(a)>0) như 2 câu chuỗi A,B thì nó không được, còn e đổi thành while(gets(a)!=NULL) thì nó lại được là sao vậy thầy? khi nào >0 còn khi nào !=NULL
       Em coi ở #98

       Comment


       • Bộ test bài T,S
        Attached Files

        Comment


        • Thầy ơi xem giúp em bài F cộng 2 số lớn với, bị báo lỗi Time Limit Exceeded. :nosebleed:
         PHP Code:
         #include<stdio.h>
         #include<string.h>
         void balance(charx,chary
         {
             
         x=strrev(x);
             for(
         int i=strlen(x);i<strlen(y);i++)
                 
         x[i]=48;
             
         x=strrev(x);
         }
         void del(charx
         {
             while((
         x[0]<48)||(x[0]>57))
             {
                 for(
         int i=0;i<strlen(x)-1;i++)
                     
         x[i]=x[i+1];
                 
         x[strlen(x)-1]=NULL;
             }
         }
         void tt(char a[],char b[])
         {
             
         int j=0,i;
             
         int t[200];
             
         t[0]=0;
             for(
         i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
             {
                 if((
         t[j]+a[i]+b[i]-96)>9)
                 {
                     
         t[j]+=(a[i]+b[i]-96)-10;
                     
         t[j+1]=1;
                 }
                 else
                 {
                     
         t[j]+=(a[i]+b[i]-96);
                     
         t[j+1]=0;
                 }    
                 
         j++;
             }
             for(
         i=j-1;i>=0;i--)            
                 
         printf("%d",t[i]);
         }
         main()
         {
             
         FILEf;
             
         f=fopen("BaiF.inp","rt");
             
         int n;
             
         char a[25],b[25];
             
         fscanf(f,"%d",&n);
             do
             {
                 
         fscanf(f,"%s",&a);
                 
         fscanf(f,"%s",&b);
                 if((
         a[0]==48))
                 {
                     
         printf("%s\n",b);
                     
         a[0]=NULL;b[0]=NULL;
                     continue;
                 }
                 else if((
         b[0]==48))
                 {
                     
         printf("%s\n",a);
                     
         a[0]=NULL;b[0]=NULL;
                     continue;
                 }    
                 else 
                     if(
         strlen(a)==strlen(b)) goto v;
                     else if(
         strlen(a)<strlen(b))
                     {
                     
                         
         balance(a,b);
                         
         del(a);
                     }
                     else
                     {
                         
         balance(b,a);
                         
         del(b);
                     }
                 
         v:
                 
         tt(a,b);
                 
         a[0]=NULL;b[0]=NULL;
                 
         printf("\n");
             }
             while(--
         n>0);
             
         fclose(f);

         Comment


         • Originally posted by 14520589 View Post
          Thầy ơi xem giúp em bài F cộng 2 số lớn với, bị báo lỗi Time Limit Exceeded. :nosebleed:
          PHP Code:
          #include<stdio.h>
          #include<string.h>
          void balance(charx,chary
          {
              
          x=strrev(x);
              for(
          int i=strlen(x);i<strlen(y);i++)
                  
          x[i]=48;
              
          x=strrev(x);
          }
          void del(charx
          {
              while((
          x[0]<48)||(x[0]>57))
              {
                  for(
          int i=0;i<strlen(x)-1;i++)
                      
          x[i]=x[i+1];
                  
          x[strlen(x)-1]=NULL;
              }
          }
          void tt(char a[],char b[])
          {
              
          int j=0,i;
              
          int t[200];
              
          t[0]=0;
              for(
          i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
              {
                  if((
          t[j]+a[i]+b[i]-96)>9)
                  {
                      
          t[j]+=(a[i]+b[i]-96)-10;
                      
          t[j+1]=1;
                  }
                  else
                  {
                      
          t[j]+=(a[i]+b[i]-96);
                      
          t[j+1]=0;
                  }    
                  
          j++;
              }
              for(
          i=j-1;i>=0;i--)            
                  
          printf("%d",t[i]);
          }
          main()
          {
              
          FILEf;
              
          f=fopen("BaiF.inp","rt");
              
          int n;
              
          char a[25],b[25];
              
          fscanf(f,"%d",&n);
              do
              {
                  
          fscanf(f,"%s",&a);
                  
          fscanf(f,"%s",&b);
                  if((
          a[0]==48))
                  {
                      
          printf("%s\n",b);
                      
          a[0]=NULL;b[0]=NULL;
                      continue;
                  }
                  else if((
          b[0]==48))
                  {
                      
          printf("%s\n",a);
                      
          a[0]=NULL;b[0]=NULL;
                      continue;
                  }    
                  else 
                      if(
          strlen(a)==strlen(b)) goto v;
                      else if(
          strlen(a)<strlen(b))
                      {
                      
                          
          balance(a,b);
                          
          del(a);
                      }
                      else
                      {
                          
          balance(b,a);
                          
          del(b);
                      }
                  
          v:
                  
          tt(a,b);
                  
          a[0]=NULL;b[0]=NULL;
                  
          printf("\n");
              }
              while(--
          n>0);
              
          fclose(f);

          Trong bộ test có số dài đến 12345678901234567890123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012345678901234567890 1234567890 lận. Em dùng a[25] là thiếu rồi.
          Chưa kể code em còn sai: còn lỗi số 0 vô nghĩa phía trước và các lỗi khác.
          Last edited by toannv; 29-12-2014, 19:04.

          Comment


          • Thầy ới làm quài không được :sosad:
           PHP Code:
           #include<stdio.h>
           #include<string.h>
           void balance(charxint r)
           {
               
           int i;
               for(
           i=strlen(x);i>=0;i--)
                   
           x[i+r]=x[i];
               for(
           i=r-1;i>=0;i--)
                    
           x[i]=48;
           }
           void tt(chara,charb)
           {
               
           int j=0,i;
               
           int t[201];
               
           char z=48;
               for(
           i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
               {
                   if((
           z+a[i]+b[i])>153)
                   {
                       
           t[j]=(z+a[i]+b[i]-144)%10;
                       
           z=49;
                   }
                   else
                   {
                       
           t[j]=(z+a[i]+b[i]-144);
                       
           z=48;
                   }    
                   
           j++;
               }
               if(
           z==49t[j]=1;
               else    
           t[j--]=NULL;
               for(
           i=j;i>=0;i--)        
               {
                   if(
           t[i]==0&&t[i+1]==0&&i!=0)    
                        continue;
                   else
                       
           printf("%d",t[i]);
               }    
           }
           main()
           {
               
           FILEf;
               
           f=fopen("BaiF.inp","rt");
               
           int n;
               
           char a[100],b[100];
               
           fscanf(f,"%d",&n);
               while(
           n-->0)
               {
                   
           fscanf(f,"%s%s",&a,&b);
                   if(
           strlen(a)<strlen(b))
                       
           balance(a,strlen(b)-strlen(a));
                   else if(
           strlen(a)>strlen(b))
                       
           balance(b,strlen(a)-strlen(b));
                   
           tt(a,b);
                   
           printf("\n");
               };
               
           fclose(f);

           Comment


           • Thầy xem lại bài Q: ATM giúp e với, đề với ví dụ k thống nhất Output. Số tờ với Số cách cái nào đứng trước ?!
            Với lại thầy nhớ sửa bộ test bài T
            Cảm ơn thầy!
            Last edited by 14520052; 29-12-2014, 22:13.

            Comment


            • Originally posted by 14520589 View Post
             Thầy ới làm quài không được :sosad:
             PHP Code:
             main()
             {
                 
             char a[100],b[100];

             Em nâng chuỗi a và b lên 200 đi, đề yêu cầu 200 mà
             Last edited by toannv; 30-12-2014, 07:50.

             Comment


             • Đã có thêm bài ... V, W, X, Y, Z rồi nhé các bạn. Đặc biệt các bài V... là bài của cuộc thi SV UIT & ATTT năm rồi.

              Comment


              • Originally posted by toannv View Post
               Em nâng chuỗi a và b lên 200 đi, đề yêu cầu 200 mà
               Em bị Wrong Answer luôn rồi thầy. :shot:

               Comment


               • baip.png
                Thầy ới rốt cuộc để input sao :shot:
                Nhân tiện cho em xin luôn bộ test bài này :cry:
                Last edited by 14520662; 30-12-2014, 18:42.

                Comment

                LHQC

                Collapse
                Working...
                X