Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nơi luyện tập về lập trình C - Môn Nhập môn Lập trình

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Originally posted by 14520589 View Post
  Em bị Wrong Answer luôn rồi thầy. :shot:
  Em sai bộ test:
  999999999999999999999999999999 + 99999999999999999999999999

  Originally posted by 14520662 View Post
  [ATTACH=CONFIG]15586[/ATTACH]
  Thầy ới rốt cuộc để input sao :shot:
  Nhân tiện cho em xin luôn bộ test bài này :cry:
  Bài đó đề nhầm em ơi: đúng là nhâp từ màn hình.
  Em bị sau nếu chuỗi có đoạn ". Den" hay ". Ben"
  Last edited by toannv; 30-12-2014, 21:17.

  Comment


  • Thầy ơi ở bài Z:Tam giác
   Nếu như Tam Giác vuông cân thì sao Thầy?

   Comment


   • Originally posted by 14520725 View Post
    Thầy ơi ở bài Z:Tam giác
    Nếu như Tam Giác vuông cân thì sao Thầy?
    Thì em ghi tam giác cân.

    Comment


    • PHP Code:
     //Tam giac
     #include <stdio.h>
     #include <math.h>
     main(){
         
     long x1,y1,x2,y2,x3,y3;
         while(
     scanf("%ld%ld%ld%ld%ld%ld",&x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3)>=1){
             
     //Tinh do dai:
             
     double c[3];
             
     c[0]=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
             
     c[1]=sqrt((x1-x3)*(x1-x3)+(y1-y3)*(y1-y3));
             
     c[2]=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2));
             
     //Kiem tra co phai là tam giac
             
     int kq=1;
             for(
     int i=0;i<3;i++){
                 if(
     c[i]==c[(i+1)%3]+c[(i+2)%3]) kq=0;
             }
             
     //kiem tra tam giac vuong
             
     int v=0;
             if(
     kq!=0)
             for(
     int i=0;i<3;i++){
                 
     float m = (float) c[i]*c[i];
                 
     float n = (float) (c[(i+1)%3])*(c[(i+1)%3])+(c[(i+2)%3])*(c[(i+2)%3]);
                 if(
     m==nv=1;
             }
             
     //kiem tra tam giac can hay deu
             
     int ca=0,d=0;
             if(
     c[0]==c[1]||c[1]==c[2]||c[0]==c[2])
                 {
                     
     ca=1;
                     if(
     c[0]==c[1]&&c[1]==c[2]) d=1;
                 }
             
     //xuat kq:
             
     if(kq==0printf("0\n");
                 else{
                     if(
     d==1) {
                     
     printf("4\n");
                     
     ca=0;}
                     if(
     ca==1){
                     
     printf("3\n");
                     
     v=0;}
                     if(
     v==1printf("2\n");
                     if(
     ca==0&&v==0&&d==0printf("1\n");
                 }
         }

     Em làm ra kết quả đúng như test mẫu nhưng submit thì bị wrong anwser.... thầy xem giúp em với

     Comment


     • tạo acc giùm em vs thầy ơi
      14520846@gm.uit.edu.vn

      Comment


      • Originally posted by 14520846 View Post
       tạo acc giùm em vs thầy ơi
       14520846@gm.uit.edu.vn
       Em sử dụng các account có sẵn ở đó đi

       Comment


       • Originally posted by 14520692 View Post
        PHP Code:
        //Tam giac
        #include <stdio.h>
        #include <math.h>
        main(){
            
        long x1,y1,x2,y2,x3,y3;
            while(
        scanf("%ld%ld%ld%ld%ld%ld",&x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3)>=1){
                
        //Tinh do dai:
                
        double c[3];
                
        c[0]=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
                
        c[1]=sqrt((x1-x3)*(x1-x3)+(y1-y3)*(y1-y3));
                
        c[2]=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2));
                
        //Kiem tra co phai là tam giac
                
        int kq=1;
                for(
        int i=0;i<3;i++){
                    if(
        c[i]==c[(i+1)%3]+c[(i+2)%3]) kq=0;
                }
                
        //kiem tra tam giac vuong
                
        int v=0;
                if(
        kq!=0)
                for(
        int i=0;i<3;i++){
                    
        float m = (float) c[i]*c[i];
                    
        float n = (float) (c[(i+1)%3])*(c[(i+1)%3])+(c[(i+2)%3])*(c[(i+2)%3]);
                    if(
        m==nv=1;
                }
                
        //kiem tra tam giac can hay deu
                
        int ca=0,d=0;
                if(
        c[0]==c[1]||c[1]==c[2]||c[0]==c[2])
                    {
                        
        ca=1;
                        if(
        c[0]==c[1]&&c[1]==c[2]) d=1;
                    }
                
        //xuat kq:
                
        if(kq==0printf("0\n");
                    else{
                        if(
        d==1) {
                        
        printf("4\n");
                        
        ca=0;}
                        if(
        ca==1){
                        
        printf("3\n");
                        
        v=0;}
                        if(
        v==1printf("2\n");
                        if(
        ca==0&&v==0&&d==0printf("1\n");
                    }
            }

        Em làm ra kết quả đúng như test mẫu nhưng submit thì bị wrong anwser.... thầy xem giúp em với
        Em sai ở bộ test
        280 341 7 526 749 23
        480 43 388 555 317 949

        Comment


        • dạ em cảm ơn thầy

         Comment


         • Thầy xem giúp em code e lỗi bộ test nào?!
          bộ test
          280 341 7 526 749 23
          480 43 388 555 317 949
          em chạy ra 1. (ba điểm này không thẳng hàng nên tạo thành tam giác, em dùng tỉ lệ để xét, nên k có sai số)

          PHP Code:
          #include <stdio.h>
          #include <math.h>

          typedef struct tagDiem
          {
              
          int x,y;
          }
          DIEM;

          typedef struct Phanso
          {
              
          int Tu;
              
          int Mau;
          }
          Phanso;

          Phanso Toigian(Phanso a)
          {
              if (
          a.Tu==|| a.Mau==0)    return a;    //neu co tu hoac mau = 0 thi xem nhu la toi gian
              
          int TuMau;
              
          Tu abs(a.Tu);
              
          Mau=abs(a.Mau);
              while (
          Tu!=Mau)
                  if (
          Tu>Mau)
                      
          Tu=Tu-Mau;
                  else
                      
          Mau=Mau-Tu;
              
          a.Tu=a.Tu/Tu;
              
          a.Mau=a.Mau/Tu;
              if (
          a.Mau<0)
              {
                  
          a.Mau= - a.Mau;
                  
          a.Tu= - a.Tu;
              }
              return 
          a;
          }

          int DoDaiCanh(DIEM M,DIEM N)                //em khong lay can vi nhu v se sai so
          {
              
          int l;
              
          = (M.x-N.x)*(M.x-N.x) + (M.y-N.y)*(M.y-N.y);
              return 
          l;
          }

          char Trung(DIEM ADIEM B)                    //kiem tra 2 diem trung nhau
          {
              if (
          A.x==B.x&&A.y==B.y)    return 1;
              return 
          0;
          }

          char ThangHang(DIEM ADIEM BDIEM C)        //kiem tra 3 diem thang hang
          {
              
          Phanso a,b;
              
          a.Tu B.A.x;                        //vecto AB
              
          a.Mau B.A.y;
              
          b.Tu C.A.x;                        //vecto AC
              
          b.Mau C.A.y;
              
          Toigian(a);
              
          Toigian(b);
              if (
          a.Tu==&& b.Tu ==0)        return 1;
              if (
          a.Mau==&& b.Mau ==0)        return 1;
              if (
          a.Tu==b.Tu&&a.Mau==b.Mau)    return 1;
              return 
          0;
          }

          char TamGiac(DIEM ADIEM BDIEM C)
          {
              if (
          Trung(A,B)||Trung(A,C)||Trung(C,B))
                  return 
          0;
              if (
          ThangHang(A,B,C))
                  return 
          0;
              return 
          1;
          }

          main()
          {
              
          int AB,BC,AC;
              
          DIEM A,B,C;
              
          char result;    //0:Khong la tg
                              //1:Tgiac thuong
                              //2:Tgiac vuong
                              //3:Tgiac can
                              //4:Tgiac deu
              
          while (scanf("%d%d%d%d%d%d",&A.x,&A.y,&B.x,&B.y,&C.x,&C.y)>0)
              {
                  
          AB DoDaiCanh(A,B);
                  
          AC DoDaiCanh(A,C);
                  
          BC DoDaiCanh(B,C);
                  
                  
          int Max,Min;
                  
          Max = (((AB>AC)?AB:AC)>BC)?((AB>AC)?AB:AC):BC;
                  
          Min = (((AB<AC)?AB:AC)<BC)?((AB<AC)?AB:AC):BC;
                  
                  if (!
          TamGiac(A,B,C))
                      
          result=0;
                  else if (
          Min == (AB+BC+AC-Min-Max) || Max == (AB+BC+AC-Min-Max))
                  {
                      
          result=3;                    //tam giac can
                      
          if (Max == Min)    result=4;    //tam giac deu
                  
          }
                  else if (
          Max == Min + (AB+BC+AC-Max-Min))
                      
          result=2;                    //tam giac vuong
                  
          else result=1;                    //tam giac thuong
                  
          printf("%d\n",result);
              }

          Comment


          • Dạ Thầy ơi xem giùm em mấy bài này. Test tay thì ra kết quả nhưng lúc chấm bị báo lỗi. E cảm ơn ạ!

           1. Bài: Chuỗi đọc ngược
           PHP Code:
           # include <stdio.h>
           # include <string.h>
           # include <stdlib.h>

           //In Dao Nguoc
           void xuatnguoc(char *s)
           {
               
           int a[50];
               
           char *p;
               
           char temp[20];
               
           int vtri = -1;
               
           int dem = -1;

               while ((
           strchr(vtri 1' ')) != NULL)
               {
                   
           dem++;
                   
           vtri p-s;
                   
           a[dem] = vtri;
               }

               if (
           dem == -1)
               {
                   
           printf("%s"s);
               }

               else
               {
                   
           strncpy(tempa[dem] + 1strlen(s) - a[dem] - 1);
                   
           temp[strlen(s) - a[dem] - 1] = NULL;
                   
           printf("\n\n\n%s"temp);
                   
                   for (
           int i dem0i--)
                   {
                       
           strncpy(tempa[1], a[i] - a[1]);
                       
           temp[a[i] - a[1]] = NULL;
                       
           printf("%s"temp);
                   }
                   
                   
                   
           strncpy(tempsa[0]);
                   
           temp[a[0]] = NULL;
                   
           printf(" %s\n"temp);
               }
               

           }

           int main()
           {
               
           char s[200];

               while (
           strlen(gets(s)) > 0)
               {
                   
           xuatnguoc(s);
               }
               
               
           printf("\n");
               return 
           0;

           2. Bài: Cộng số lớn
           PHP Code:
           #include <stdio.h>
           #include <string.h>

           void tong(char *s1char *s2)
           {
               
           int i1i2;

               
           i1 strlen(s1) - 1;
               
           i2 strlen(s2) - 1;

               while (
           i1 >= || i2 >= 0)
               {
                   if (
           i1 >= i2 && i2>=0)
                   {
                       if (
           i1 0)
                       {
                           if (
           s1[i1] + s2[i2] - 48 >= 10)
                           {
                               
           s1[i1 1] += 1;
                           }
                           
           s1[i1] = (s1[i1] + s2[i2] - 48 2) % 10 48;
                       }
                       else 
           s1[i1]=s1[i1]+s2[i2]-48;
                   }
                   else if (
           i1 >= i2 && i2<0)
                   {
                       if (
           i1 0)
                       {
                           if (
           s1[i1] + '0' 48 >= 10)
                           {
                               
           s1[i1 1] += 1;
                           }
                           
           s1[i1] = (s1[i1] + '0' 48 2) % 10 48;
                       }
                       else 
           s1[i1] = s1[i1] + '0' 48;
                   }
                   else if (
           i2>i1 && i1>=0)
                   {
                       if (
           i2 0)
                       {
                           if (
           s1[i1] + s2[i2] - 48 >= 10)
                           {
                               
           s2[i2 1] += 1;
                           }
                           
           s2[i2] = (s1[i1] + s2[i2] - 48 2) % 10 48;
                       }
                       else 
           s2[i2] = s1[i1] + s2[i2]-48;
                   }
                   else if (
           i2 >= i2 && i1<0)
                   {
                       if (
           i2 0)
                       {
                           if (
           s2[i2] + '0' 48 >= 10)
                           {
                               
           s2[i2 1] += 1;
                           }
                           
           s2[i2] = (s2[i2] + '0' 48 2) % 10 48;
                       }
                       else 
           s2[i2] = s2[i2] + '0' 48;
                   }
                   
           i1--;
                   
           i2--;
               }

               if (
           strlen(s1) >= strlen(s2))
               {
                   while (
           s1[0] == '0')
                       
           strcpy(&s1[0], &s1[1]);
                   
                   if (
           s1[0] - 48 >= 10)
                   {
                       
           s1[0] = (s1[0] - 48) % 10 48;
                       
           printf("1");
                   }

                   if (
           s1[0] != NULL)    puts(s1);
                   else 
           printf("0\n");
               }
               else
               {
                   while (
           s2[0] == '0')
                       
           strcpy(&s2[0], &s2[1]);

                   if (
           s2[0] - 48 >= 10)
                   {
                       
           s2[0] = (s2[0] - 48) % 10 48;
                       
           printf("1");
                   }

                   if (
           s2[0] != NULL)    puts(s2);
                   else 
           printf("0\n");

               }
           }


           int main()
           {
               
           int n;
               
           char s1[200], s2[200];

               
           FILE *fi fopen("BaiF.inp""r");

               
           fscanf(fi"%d", &n);

               for (
           int i 1<= ni++)
               {
                   
           fscanf(fi"%s", &s1);
                   
           fscanf(fi"%s", &s2);
                   
           tong(s1s2);
                   
           printf("\n");
               }

               
           fclose(fi);
               return 
           0;

           3. Bài: Lãi Suất
           PHP Code:
           #include <stdio.h>

           void thanhtien(double &tienint thangfloat laisuat)
           {
               for (
           int i 1<= thangi++)
               {
                   
           tien tien tien*laisuat;
               }
           }

           int main()
           {
               
           int n;
               
           double tien;
               
           int thang;
               
           float laisuat;

               
           FILE *fi fopen("FileI.inp""r");
               
           fscanf(fi"%d", &n);
               for (
           int i 1<= ni++)
               {
                   
           fscanf(fi"%lld %d %f", &tien, &thang, &laisuat);
                   
           thanhtien(tienthanglaisuat);
                   
           printf("%lld\n"tien);
               }
               
               
           fclose(fi);
               return 
           0;

           4. Bài: Tính điểm trung bình
           PHP Code:
           #include <stdio.h>
           #include <string.h>

           //
           struct _MonHoc
           {
               
           float Diem;
               
           int TC;
           }
           typedef MonHoc;

           //
           struct _SV
           {
               
           char MSSV[10];
               
           char HoTen[30];
               
           MonHoc Mon[20];
               
           float DTB;
           }
           typedef SV;


           // Ham Doc Du Lieu Tu File
           void Inp(FILE *fiSV SinhVien[50], int &n)
           {
               
           int iSTC;
               
           float s;

               while (!
           feof(fi))
               {
                   
           fscanf(fi"%s\n", &SinhVien[n].MSSV);
                   
           fgets(SinhVien[n].HoTen30fi);
                   
           SinhVien[n].HoTen[strlen(SinhVien[n].HoTen) - 1] = '\0';
                   
           0;
                   
           0;
                   
           STC 0;

                   while (
           1)
                   {
                       
           fscanf(fi"%f(%d)", &SinhVien[n].Mon[i].Diem, &SinhVien[n].Mon[i].TC);
                       
           + (SinhVien[n].Mon[i].Diem)*(SinhVien[n].Mon[i].TC);
                       
           STC += SinhVien[n].Mon[i].TC;
                       
           i++;
                       if (
           fgetc(fi) == 10 || feof(fi)) break;
                   }
                   
           SinhVien[n].DTB STC;
                   
           n++;
               }
               
           fclose(fi);
           }


           // Ham Sap Xep
           void Sort(SV SinhVien[50], int n)
           {
               
           SV temp;

               for (
           int i 01i++)
                   for (
           int j 1n;j++)
                       if (
           SinhVien[i].DTB SinhVien[j].DTB)
                       {
                           
           temp SinhVien[i];
                           
           SinhVien[i] = SinhVien[j];
                           
           SinhVien[j] = temp;
                       }
           }


           // Vi Thu
           void Out(SV SinhVien[50], int n)
           {
               
           int ViThu[50];
               
           ViThu[0] = 1;
               
           printf("\n\n%s\t%s\t%4.2f\t%d"SinhVien[0].MSSVSinhVien[0].HoTenSinhVien[0].DTBViThu[0]);

               for (
           int i 1ni++)
               {
                   if (
           SinhVien[i].DTB == SinhVien[1].DTB)
                       
           ViThu[i] = ViThu[1];
                   else
                       
           ViThu[i] = 1;
                   
           printf("\n\n%s\t%s\t%4.2f\t%d"SinhVien[i].MSSVSinhVien[i].HoTenSinhVien[i].DTBViThu[i]);
               }

           }


           //
           int main()
           {
               
           FILE *fi fopen("BaiG.inp""r");
               
           SV SinhVien[50];
               
           int n 0;

               
           Inp(fiSinhVienn);
               
           Sort(SinhVienn);
               
           Out(SinhVienn);

               
           printf("\n\n\n");
               return 
           0;

           Last edited by 14520990; 08-01-2015, 20:49.

           Comment


           • Dạ Thầy cho e hỏi lỗi "Run-time check failure #2 - Stack around the variable 'a' was corrupted" của bài này là sao ạ?

            PHP Code:
            #include <stdio.h>

            int main()
            {
                
            int nmi;
                
            100;

                
            long a[100], b[100];

                
            printf("Nhap m: ");
                
            scanf("%d", &m);

                for (
            2<= ni++)
                    
            a[i] = i;

                
            2;
                
            int dem = -1;
                while (
            <= n)
                {
                    if (
            a[i] > 0)
                    {
                        for (
            int j 1<= nj++)
                            if (
            j%== 0)
                                
            a[j] = 0;
                        
            dem++;
                        
            b[dem] = i;
                    }
                    
            i++;
                }

                
            printf("\n\nSo nguyen to thu m: %ld"b[m]);

                
            printf("\n\n\n");
                return 
            0;

            Comment


            • Originally posted by 14520990 View Post
             Dạ Thầy cho e hỏi lỗi "Run-time check failure #2 - Stack around the variable 'a' was corrupted" của bài này là sao ạ?

             PHP Code:
              
             Đây là bài nào hả em hả em?
             Last edited by toannv; 12-01-2015, 15:23.

             Comment


             • Dạ bài M thuật sàng nguyên tố Eratosthense

              Comment


              • Originally posted by 14520990 View Post
               Dạ bài M thuật sàng nguyên tố Eratosthense
               Bài này Tôi chạy được ổn mà em?
               Tuy nhiên nếu nộp lên hệ thống ACM thì sẽ bị lỗi do không đúng do chỗ input, output. Và bài toán có thể bắt buộc tìm số nguyên tố thứ 400.000

               Comment


               • [QUOTE=14520990;312971]Dạ Thầy ơi xem giùm em mấy bài này. Test tay thì ra kết quả nhưng lúc chấm bị báo lỗi. E cảm ơn ạ!

                Originally posted by 14520990 View Post
                1. Bài: Chuỗi đọc ngược
                PHP Code:
                 
                Em xem ví dụ của bài D, không nên dùng while (strlen(gets(s)) > 0)

                Originally posted by 14520990 View Post
                2. Bài: Cộng số lớn
                PHP Code:
                 
                Em chú ý, mỗi dòng cách nhau chỉ 1 cái xuống hàng thôi.
                Và chỗ FILE *fi = fopen("BaiF.inp", "rt") em chú ý có chữ t trong rt nữa                Originally posted by 14520990 View Post
                3. Bài: Lãi Suất
                PHP Code:
                 
                Bài này em sai chỗ FILE *fi = fopen("FileI.inp", "r"); tên đúng là FILE *fi = fopen("BaiI.inp", "r");
                Originally posted by 14520990 View Post
                4. Bài: Tính điểm trung bình
                PHP Code:
                 
                Nếu SV chỉ có điểm 1-2 môn học thì chương trình em chạy sai.


                Tôi quên mất bài này, Tôi xin trả lời như sau:
                Last edited by toannv; 12-01-2015, 15:54.

                Comment

                LHQC

                Collapse
                Working...
                X