Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nơi luyện tập về lập trình C - Môn Nhập môn Lập trình

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • toannv
  replied
  Chào các bạn!
  Hiện nay, hệ thống được sử dụng để thi thực hành cuối kỳ cho một số lớp. Do đó, hệ thống sẽ tạm dừng hoạt động.

  Leave a comment:


 • 14520106
  replied
  tạo cho em nữa thầy : 14520106@gm.uit.edu.vn

  Leave a comment:


 • 14520782
  replied
  tạo cho em luôn thầy : 14520782@gm.uit.edu.vn

  Leave a comment:


 • 14520990
  replied
  Dạ e cảm ơn Thầy!

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  [QUOTE=14520990;312971]Dạ Thầy ơi xem giùm em mấy bài này. Test tay thì ra kết quả nhưng lúc chấm bị báo lỗi. E cảm ơn ạ!

  Originally posted by 14520990 View Post
  1. Bài: Chuỗi đọc ngược
  PHP Code:
   
  Em xem ví dụ của bài D, không nên dùng while (strlen(gets(s)) > 0)

  Originally posted by 14520990 View Post
  2. Bài: Cộng số lớn
  PHP Code:
   
  Em chú ý, mỗi dòng cách nhau chỉ 1 cái xuống hàng thôi.
  Và chỗ FILE *fi = fopen("BaiF.inp", "rt") em chú ý có chữ t trong rt nữa  Originally posted by 14520990 View Post
  3. Bài: Lãi Suất
  PHP Code:
   
  Bài này em sai chỗ FILE *fi = fopen("FileI.inp", "r"); tên đúng là FILE *fi = fopen("BaiI.inp", "r");
  Originally posted by 14520990 View Post
  4. Bài: Tính điểm trung bình
  PHP Code:
   
  Nếu SV chỉ có điểm 1-2 môn học thì chương trình em chạy sai.


  Tôi quên mất bài này, Tôi xin trả lời như sau:
  Last edited by toannv; 12-01-2015, 15:54.

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520990 View Post
  Dạ bài M thuật sàng nguyên tố Eratosthense
  Bài này Tôi chạy được ổn mà em?
  Tuy nhiên nếu nộp lên hệ thống ACM thì sẽ bị lỗi do không đúng do chỗ input, output. Và bài toán có thể bắt buộc tìm số nguyên tố thứ 400.000

  Leave a comment:


 • 14520990
  replied
  Dạ bài M thuật sàng nguyên tố Eratosthense

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520990 View Post
  Dạ Thầy cho e hỏi lỗi "Run-time check failure #2 - Stack around the variable 'a' was corrupted" của bài này là sao ạ?

  PHP Code:
   
  Đây là bài nào hả em hả em?
  Last edited by toannv; 12-01-2015, 15:23.

  Leave a comment:


 • 14520990
  replied
  Dạ Thầy cho e hỏi lỗi "Run-time check failure #2 - Stack around the variable 'a' was corrupted" của bài này là sao ạ?

  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  int main()
  {
      
  int nmi;
      
  100;

      
  long a[100], b[100];

      
  printf("Nhap m: ");
      
  scanf("%d", &m);

      for (
  2<= ni++)
          
  a[i] = i;

      
  2;
      
  int dem = -1;
      while (
  <= n)
      {
          if (
  a[i] > 0)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
                  if (
  j%== 0)
                      
  a[j] = 0;
              
  dem++;
              
  b[dem] = i;
          }
          
  i++;
      }

      
  printf("\n\nSo nguyen to thu m: %ld"b[m]);

      
  printf("\n\n\n");
      return 
  0;

  Leave a comment:


 • 14520990
  replied
  Dạ Thầy ơi xem giùm em mấy bài này. Test tay thì ra kết quả nhưng lúc chấm bị báo lỗi. E cảm ơn ạ!

  1. Bài: Chuỗi đọc ngược
  PHP Code:
  # include <stdio.h>
  # include <string.h>
  # include <stdlib.h>

  //In Dao Nguoc
  void xuatnguoc(char *s)
  {
      
  int a[50];
      
  char *p;
      
  char temp[20];
      
  int vtri = -1;
      
  int dem = -1;

      while ((
  strchr(vtri 1' ')) != NULL)
      {
          
  dem++;
          
  vtri p-s;
          
  a[dem] = vtri;
      }

      if (
  dem == -1)
      {
          
  printf("%s"s);
      }

      else
      {
          
  strncpy(tempa[dem] + 1strlen(s) - a[dem] - 1);
          
  temp[strlen(s) - a[dem] - 1] = NULL;
          
  printf("\n\n\n%s"temp);
          
          for (
  int i dem0i--)
          {
              
  strncpy(tempa[1], a[i] - a[1]);
              
  temp[a[i] - a[1]] = NULL;
              
  printf("%s"temp);
          }
          
          
          
  strncpy(tempsa[0]);
          
  temp[a[0]] = NULL;
          
  printf(" %s\n"temp);
      }
      

  }

  int main()
  {
      
  char s[200];

      while (
  strlen(gets(s)) > 0)
      {
          
  xuatnguoc(s);
      }
      
      
  printf("\n");
      return 
  0;

  2. Bài: Cộng số lớn
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  void tong(char *s1char *s2)
  {
      
  int i1i2;

      
  i1 strlen(s1) - 1;
      
  i2 strlen(s2) - 1;

      while (
  i1 >= || i2 >= 0)
      {
          if (
  i1 >= i2 && i2>=0)
          {
              if (
  i1 0)
              {
                  if (
  s1[i1] + s2[i2] - 48 >= 10)
                  {
                      
  s1[i1 1] += 1;
                  }
                  
  s1[i1] = (s1[i1] + s2[i2] - 48 2) % 10 48;
              }
              else 
  s1[i1]=s1[i1]+s2[i2]-48;
          }
          else if (
  i1 >= i2 && i2<0)
          {
              if (
  i1 0)
              {
                  if (
  s1[i1] + '0' 48 >= 10)
                  {
                      
  s1[i1 1] += 1;
                  }
                  
  s1[i1] = (s1[i1] + '0' 48 2) % 10 48;
              }
              else 
  s1[i1] = s1[i1] + '0' 48;
          }
          else if (
  i2>i1 && i1>=0)
          {
              if (
  i2 0)
              {
                  if (
  s1[i1] + s2[i2] - 48 >= 10)
                  {
                      
  s2[i2 1] += 1;
                  }
                  
  s2[i2] = (s1[i1] + s2[i2] - 48 2) % 10 48;
              }
              else 
  s2[i2] = s1[i1] + s2[i2]-48;
          }
          else if (
  i2 >= i2 && i1<0)
          {
              if (
  i2 0)
              {
                  if (
  s2[i2] + '0' 48 >= 10)
                  {
                      
  s2[i2 1] += 1;
                  }
                  
  s2[i2] = (s2[i2] + '0' 48 2) % 10 48;
              }
              else 
  s2[i2] = s2[i2] + '0' 48;
          }
          
  i1--;
          
  i2--;
      }

      if (
  strlen(s1) >= strlen(s2))
      {
          while (
  s1[0] == '0')
              
  strcpy(&s1[0], &s1[1]);
          
          if (
  s1[0] - 48 >= 10)
          {
              
  s1[0] = (s1[0] - 48) % 10 48;
              
  printf("1");
          }

          if (
  s1[0] != NULL)    puts(s1);
          else 
  printf("0\n");
      }
      else
      {
          while (
  s2[0] == '0')
              
  strcpy(&s2[0], &s2[1]);

          if (
  s2[0] - 48 >= 10)
          {
              
  s2[0] = (s2[0] - 48) % 10 48;
              
  printf("1");
          }

          if (
  s2[0] != NULL)    puts(s2);
          else 
  printf("0\n");

      }
  }


  int main()
  {
      
  int n;
      
  char s1[200], s2[200];

      
  FILE *fi fopen("BaiF.inp""r");

      
  fscanf(fi"%d", &n);

      for (
  int i 1<= ni++)
      {
          
  fscanf(fi"%s", &s1);
          
  fscanf(fi"%s", &s2);
          
  tong(s1s2);
          
  printf("\n");
      }

      
  fclose(fi);
      return 
  0;

  3. Bài: Lãi Suất
  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  void thanhtien(double &tienint thangfloat laisuat)
  {
      for (
  int i 1<= thangi++)
      {
          
  tien tien tien*laisuat;
      }
  }

  int main()
  {
      
  int n;
      
  double tien;
      
  int thang;
      
  float laisuat;

      
  FILE *fi fopen("FileI.inp""r");
      
  fscanf(fi"%d", &n);
      for (
  int i 1<= ni++)
      {
          
  fscanf(fi"%lld %d %f", &tien, &thang, &laisuat);
          
  thanhtien(tienthanglaisuat);
          
  printf("%lld\n"tien);
      }
      
      
  fclose(fi);
      return 
  0;

  4. Bài: Tính điểm trung bình
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  //
  struct _MonHoc
  {
      
  float Diem;
      
  int TC;
  }
  typedef MonHoc;

  //
  struct _SV
  {
      
  char MSSV[10];
      
  char HoTen[30];
      
  MonHoc Mon[20];
      
  float DTB;
  }
  typedef SV;


  // Ham Doc Du Lieu Tu File
  void Inp(FILE *fiSV SinhVien[50], int &n)
  {
      
  int iSTC;
      
  float s;

      while (!
  feof(fi))
      {
          
  fscanf(fi"%s\n", &SinhVien[n].MSSV);
          
  fgets(SinhVien[n].HoTen30fi);
          
  SinhVien[n].HoTen[strlen(SinhVien[n].HoTen) - 1] = '\0';
          
  0;
          
  0;
          
  STC 0;

          while (
  1)
          {
              
  fscanf(fi"%f(%d)", &SinhVien[n].Mon[i].Diem, &SinhVien[n].Mon[i].TC);
              
  + (SinhVien[n].Mon[i].Diem)*(SinhVien[n].Mon[i].TC);
              
  STC += SinhVien[n].Mon[i].TC;
              
  i++;
              if (
  fgetc(fi) == 10 || feof(fi)) break;
          }
          
  SinhVien[n].DTB STC;
          
  n++;
      }
      
  fclose(fi);
  }


  // Ham Sap Xep
  void Sort(SV SinhVien[50], int n)
  {
      
  SV temp;

      for (
  int i 01i++)
          for (
  int j 1n;j++)
              if (
  SinhVien[i].DTB SinhVien[j].DTB)
              {
                  
  temp SinhVien[i];
                  
  SinhVien[i] = SinhVien[j];
                  
  SinhVien[j] = temp;
              }
  }


  // Vi Thu
  void Out(SV SinhVien[50], int n)
  {
      
  int ViThu[50];
      
  ViThu[0] = 1;
      
  printf("\n\n%s\t%s\t%4.2f\t%d"SinhVien[0].MSSVSinhVien[0].HoTenSinhVien[0].DTBViThu[0]);

      for (
  int i 1ni++)
      {
          if (
  SinhVien[i].DTB == SinhVien[1].DTB)
              
  ViThu[i] = ViThu[1];
          else
              
  ViThu[i] = 1;
          
  printf("\n\n%s\t%s\t%4.2f\t%d"SinhVien[i].MSSVSinhVien[i].HoTenSinhVien[i].DTBViThu[i]);
      }

  }


  //
  int main()
  {
      
  FILE *fi fopen("BaiG.inp""r");
      
  SV SinhVien[50];
      
  int n 0;

      
  Inp(fiSinhVienn);
      
  Sort(SinhVienn);
      
  Out(SinhVienn);

      
  printf("\n\n\n");
      return 
  0;

  Last edited by 14520990; 08-01-2015, 20:49.

  Leave a comment:


 • 14520052
  replied
  Thầy xem giúp em code e lỗi bộ test nào?!
  bộ test
  280 341 7 526 749 23
  480 43 388 555 317 949
  em chạy ra 1. (ba điểm này không thẳng hàng nên tạo thành tam giác, em dùng tỉ lệ để xét, nên k có sai số)

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  typedef struct tagDiem
  {
      
  int x,y;
  }
  DIEM;

  typedef struct Phanso
  {
      
  int Tu;
      
  int Mau;
  }
  Phanso;

  Phanso Toigian(Phanso a)
  {
      if (
  a.Tu==|| a.Mau==0)    return a;    //neu co tu hoac mau = 0 thi xem nhu la toi gian
      
  int TuMau;
      
  Tu abs(a.Tu);
      
  Mau=abs(a.Mau);
      while (
  Tu!=Mau)
          if (
  Tu>Mau)
              
  Tu=Tu-Mau;
          else
              
  Mau=Mau-Tu;
      
  a.Tu=a.Tu/Tu;
      
  a.Mau=a.Mau/Tu;
      if (
  a.Mau<0)
      {
          
  a.Mau= - a.Mau;
          
  a.Tu= - a.Tu;
      }
      return 
  a;
  }

  int DoDaiCanh(DIEM M,DIEM N)                //em khong lay can vi nhu v se sai so
  {
      
  int l;
      
  = (M.x-N.x)*(M.x-N.x) + (M.y-N.y)*(M.y-N.y);
      return 
  l;
  }

  char Trung(DIEM ADIEM B)                    //kiem tra 2 diem trung nhau
  {
      if (
  A.x==B.x&&A.y==B.y)    return 1;
      return 
  0;
  }

  char ThangHang(DIEM ADIEM BDIEM C)        //kiem tra 3 diem thang hang
  {
      
  Phanso a,b;
      
  a.Tu B.A.x;                        //vecto AB
      
  a.Mau B.A.y;
      
  b.Tu C.A.x;                        //vecto AC
      
  b.Mau C.A.y;
      
  Toigian(a);
      
  Toigian(b);
      if (
  a.Tu==&& b.Tu ==0)        return 1;
      if (
  a.Mau==&& b.Mau ==0)        return 1;
      if (
  a.Tu==b.Tu&&a.Mau==b.Mau)    return 1;
      return 
  0;
  }

  char TamGiac(DIEM ADIEM BDIEM C)
  {
      if (
  Trung(A,B)||Trung(A,C)||Trung(C,B))
          return 
  0;
      if (
  ThangHang(A,B,C))
          return 
  0;
      return 
  1;
  }

  main()
  {
      
  int AB,BC,AC;
      
  DIEM A,B,C;
      
  char result;    //0:Khong la tg
                      //1:Tgiac thuong
                      //2:Tgiac vuong
                      //3:Tgiac can
                      //4:Tgiac deu
      
  while (scanf("%d%d%d%d%d%d",&A.x,&A.y,&B.x,&B.y,&C.x,&C.y)>0)
      {
          
  AB DoDaiCanh(A,B);
          
  AC DoDaiCanh(A,C);
          
  BC DoDaiCanh(B,C);
          
          
  int Max,Min;
          
  Max = (((AB>AC)?AB:AC)>BC)?((AB>AC)?AB:AC):BC;
          
  Min = (((AB<AC)?AB:AC)<BC)?((AB<AC)?AB:AC):BC;
          
          if (!
  TamGiac(A,B,C))
              
  result=0;
          else if (
  Min == (AB+BC+AC-Min-Max) || Max == (AB+BC+AC-Min-Max))
          {
              
  result=3;                    //tam giac can
              
  if (Max == Min)    result=4;    //tam giac deu
          
  }
          else if (
  Max == Min + (AB+BC+AC-Max-Min))
              
  result=2;                    //tam giac vuong
          
  else result=1;                    //tam giac thuong
          
  printf("%d\n",result);
      }

  Leave a comment:


 • 14520692
  replied
  dạ em cảm ơn thầy

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520692 View Post
  PHP Code:
  //Tam giac
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  main(){
      
  long x1,y1,x2,y2,x3,y3;
      while(
  scanf("%ld%ld%ld%ld%ld%ld",&x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3)>=1){
          
  //Tinh do dai:
          
  double c[3];
          
  c[0]=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
          
  c[1]=sqrt((x1-x3)*(x1-x3)+(y1-y3)*(y1-y3));
          
  c[2]=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2));
          
  //Kiem tra co phai là tam giac
          
  int kq=1;
          for(
  int i=0;i<3;i++){
              if(
  c[i]==c[(i+1)%3]+c[(i+2)%3]) kq=0;
          }
          
  //kiem tra tam giac vuong
          
  int v=0;
          if(
  kq!=0)
          for(
  int i=0;i<3;i++){
              
  float m = (float) c[i]*c[i];
              
  float n = (float) (c[(i+1)%3])*(c[(i+1)%3])+(c[(i+2)%3])*(c[(i+2)%3]);
              if(
  m==nv=1;
          }
          
  //kiem tra tam giac can hay deu
          
  int ca=0,d=0;
          if(
  c[0]==c[1]||c[1]==c[2]||c[0]==c[2])
              {
                  
  ca=1;
                  if(
  c[0]==c[1]&&c[1]==c[2]) d=1;
              }
          
  //xuat kq:
          
  if(kq==0printf("0\n");
              else{
                  if(
  d==1) {
                  
  printf("4\n");
                  
  ca=0;}
                  if(
  ca==1){
                  
  printf("3\n");
                  
  v=0;}
                  if(
  v==1printf("2\n");
                  if(
  ca==0&&v==0&&d==0printf("1\n");
              }
      }

  Em làm ra kết quả đúng như test mẫu nhưng submit thì bị wrong anwser.... thầy xem giúp em với
  Em sai ở bộ test
  280 341 7 526 749 23
  480 43 388 555 317 949

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520846 View Post
  tạo acc giùm em vs thầy ơi
  14520846@gm.uit.edu.vn
  Em sử dụng các account có sẵn ở đó đi

  Leave a comment:


 • 14520846
  replied
  tạo acc giùm em vs thầy ơi
  14520846@gm.uit.edu.vn

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X