Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nơi luyện tập về lập trình C - Môn Nhập môn Lập trình

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 14520692
  replied
  PHP Code:
  //Tam giac
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  main(){
      
  long x1,y1,x2,y2,x3,y3;
      while(
  scanf("%ld%ld%ld%ld%ld%ld",&x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3)>=1){
          
  //Tinh do dai:
          
  double c[3];
          
  c[0]=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
          
  c[1]=sqrt((x1-x3)*(x1-x3)+(y1-y3)*(y1-y3));
          
  c[2]=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2));
          
  //Kiem tra co phai là tam giac
          
  int kq=1;
          for(
  int i=0;i<3;i++){
              if(
  c[i]==c[(i+1)%3]+c[(i+2)%3]) kq=0;
          }
          
  //kiem tra tam giac vuong
          
  int v=0;
          if(
  kq!=0)
          for(
  int i=0;i<3;i++){
              
  float m = (float) c[i]*c[i];
              
  float n = (float) (c[(i+1)%3])*(c[(i+1)%3])+(c[(i+2)%3])*(c[(i+2)%3]);
              if(
  m==nv=1;
          }
          
  //kiem tra tam giac can hay deu
          
  int ca=0,d=0;
          if(
  c[0]==c[1]||c[1]==c[2]||c[0]==c[2])
              {
                  
  ca=1;
                  if(
  c[0]==c[1]&&c[1]==c[2]) d=1;
              }
          
  //xuat kq:
          
  if(kq==0printf("0\n");
              else{
                  if(
  d==1) {
                  
  printf("4\n");
                  
  ca=0;}
                  if(
  ca==1){
                  
  printf("3\n");
                  
  v=0;}
                  if(
  v==1printf("2\n");
                  if(
  ca==0&&v==0&&d==0printf("1\n");
              }
      }

  Em làm ra kết quả đúng như test mẫu nhưng submit thì bị wrong anwser.... thầy xem giúp em với

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520725 View Post
  Thầy ơi ở bài Z:Tam giác
  Nếu như Tam Giác vuông cân thì sao Thầy?
  Thì em ghi tam giác cân.

  Leave a comment:


 • 14520725
  replied
  Thầy ơi ở bài Z:Tam giác
  Nếu như Tam Giác vuông cân thì sao Thầy?

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520589 View Post
  Em bị Wrong Answer luôn rồi thầy. :shot:
  Em sai bộ test:
  999999999999999999999999999999 + 99999999999999999999999999

  Originally posted by 14520662 View Post
  [ATTACH=CONFIG]15586[/ATTACH]
  Thầy ới rốt cuộc để input sao :shot:
  Nhân tiện cho em xin luôn bộ test bài này :cry:
  Bài đó đề nhầm em ơi: đúng là nhâp từ màn hình.
  Em bị sau nếu chuỗi có đoạn ". Den" hay ". Ben"
  Last edited by toannv; 30-12-2014, 21:17.

  Leave a comment:


 • 14520662
  replied
  baip.png
  Thầy ới rốt cuộc để input sao :shot:
  Nhân tiện cho em xin luôn bộ test bài này :cry:
  Last edited by 14520662; 30-12-2014, 18:42.

  Leave a comment:


 • 14520589
  replied
  Originally posted by toannv View Post
  Em nâng chuỗi a và b lên 200 đi, đề yêu cầu 200 mà
  Em bị Wrong Answer luôn rồi thầy. :shot:

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Đã có thêm bài ... V, W, X, Y, Z rồi nhé các bạn. Đặc biệt các bài V... là bài của cuộc thi SV UIT & ATTT năm rồi.

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520589 View Post
  Thầy ới làm quài không được :sosad:
  PHP Code:
  main()
  {
      
  char a[100],b[100];

  Em nâng chuỗi a và b lên 200 đi, đề yêu cầu 200 mà
  Last edited by toannv; 30-12-2014, 07:50.

  Leave a comment:


 • 14520052
  replied
  Thầy xem lại bài Q: ATM giúp e với, đề với ví dụ k thống nhất Output. Số tờ với Số cách cái nào đứng trước ?!
  Với lại thầy nhớ sửa bộ test bài T
  Cảm ơn thầy!
  Last edited by 14520052; 29-12-2014, 22:13.

  Leave a comment:


 • 14520589
  replied
  Thầy ới làm quài không được :sosad:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  void balance(charxint r)
  {
      
  int i;
      for(
  i=strlen(x);i>=0;i--)
          
  x[i+r]=x[i];
      for(
  i=r-1;i>=0;i--)
           
  x[i]=48;
  }
  void tt(chara,charb)
  {
      
  int j=0,i;
      
  int t[201];
      
  char z=48;
      for(
  i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
      {
          if((
  z+a[i]+b[i])>153)
          {
              
  t[j]=(z+a[i]+b[i]-144)%10;
              
  z=49;
          }
          else
          {
              
  t[j]=(z+a[i]+b[i]-144);
              
  z=48;
          }    
          
  j++;
      }
      if(
  z==49t[j]=1;
      else    
  t[j--]=NULL;
      for(
  i=j;i>=0;i--)        
      {
          if(
  t[i]==0&&t[i+1]==0&&i!=0)    
               continue;
          else
              
  printf("%d",t[i]);
      }    
  }
  main()
  {
      
  FILEf;
      
  f=fopen("BaiF.inp","rt");
      
  int n;
      
  char a[100],b[100];
      
  fscanf(f,"%d",&n);
      while(
  n-->0)
      {
          
  fscanf(f,"%s%s",&a,&b);
          if(
  strlen(a)<strlen(b))
              
  balance(a,strlen(b)-strlen(a));
          else if(
  strlen(a)>strlen(b))
              
  balance(b,strlen(a)-strlen(b));
          
  tt(a,b);
          
  printf("\n");
      };
      
  fclose(f);

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520589 View Post
  Thầy ơi xem giúp em bài F cộng 2 số lớn với, bị báo lỗi Time Limit Exceeded. :nosebleed:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  void balance(charx,chary
  {
      
  x=strrev(x);
      for(
  int i=strlen(x);i<strlen(y);i++)
          
  x[i]=48;
      
  x=strrev(x);
  }
  void del(charx
  {
      while((
  x[0]<48)||(x[0]>57))
      {
          for(
  int i=0;i<strlen(x)-1;i++)
              
  x[i]=x[i+1];
          
  x[strlen(x)-1]=NULL;
      }
  }
  void tt(char a[],char b[])
  {
      
  int j=0,i;
      
  int t[200];
      
  t[0]=0;
      for(
  i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
      {
          if((
  t[j]+a[i]+b[i]-96)>9)
          {
              
  t[j]+=(a[i]+b[i]-96)-10;
              
  t[j+1]=1;
          }
          else
          {
              
  t[j]+=(a[i]+b[i]-96);
              
  t[j+1]=0;
          }    
          
  j++;
      }
      for(
  i=j-1;i>=0;i--)            
          
  printf("%d",t[i]);
  }
  main()
  {
      
  FILEf;
      
  f=fopen("BaiF.inp","rt");
      
  int n;
      
  char a[25],b[25];
      
  fscanf(f,"%d",&n);
      do
      {
          
  fscanf(f,"%s",&a);
          
  fscanf(f,"%s",&b);
          if((
  a[0]==48))
          {
              
  printf("%s\n",b);
              
  a[0]=NULL;b[0]=NULL;
              continue;
          }
          else if((
  b[0]==48))
          {
              
  printf("%s\n",a);
              
  a[0]=NULL;b[0]=NULL;
              continue;
          }    
          else 
              if(
  strlen(a)==strlen(b)) goto v;
              else if(
  strlen(a)<strlen(b))
              {
              
                  
  balance(a,b);
                  
  del(a);
              }
              else
              {
                  
  balance(b,a);
                  
  del(b);
              }
          
  v:
          
  tt(a,b);
          
  a[0]=NULL;b[0]=NULL;
          
  printf("\n");
      }
      while(--
  n>0);
      
  fclose(f);

  Trong bộ test có số dài đến 12345678901234567890123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012345678901234567890 1234567890 lận. Em dùng a[25] là thiếu rồi.
  Chưa kể code em còn sai: còn lỗi số 0 vô nghĩa phía trước và các lỗi khác.
  Last edited by toannv; 29-12-2014, 19:04.

  Leave a comment:


 • 14520589
  replied
  Thầy ơi xem giúp em bài F cộng 2 số lớn với, bị báo lỗi Time Limit Exceeded. :nosebleed:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  void balance(charx,chary
  {
      
  x=strrev(x);
      for(
  int i=strlen(x);i<strlen(y);i++)
          
  x[i]=48;
      
  x=strrev(x);
  }
  void del(charx
  {
      while((
  x[0]<48)||(x[0]>57))
      {
          for(
  int i=0;i<strlen(x)-1;i++)
              
  x[i]=x[i+1];
          
  x[strlen(x)-1]=NULL;
      }
  }
  void tt(char a[],char b[])
  {
      
  int j=0,i;
      
  int t[200];
      
  t[0]=0;
      for(
  i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
      {
          if((
  t[j]+a[i]+b[i]-96)>9)
          {
              
  t[j]+=(a[i]+b[i]-96)-10;
              
  t[j+1]=1;
          }
          else
          {
              
  t[j]+=(a[i]+b[i]-96);
              
  t[j+1]=0;
          }    
          
  j++;
      }
      for(
  i=j-1;i>=0;i--)            
          
  printf("%d",t[i]);
  }
  main()
  {
      
  FILEf;
      
  f=fopen("BaiF.inp","rt");
      
  int n;
      
  char a[25],b[25];
      
  fscanf(f,"%d",&n);
      do
      {
          
  fscanf(f,"%s",&a);
          
  fscanf(f,"%s",&b);
          if((
  a[0]==48))
          {
              
  printf("%s\n",b);
              
  a[0]=NULL;b[0]=NULL;
              continue;
          }
          else if((
  b[0]==48))
          {
              
  printf("%s\n",a);
              
  a[0]=NULL;b[0]=NULL;
              continue;
          }    
          else 
              if(
  strlen(a)==strlen(b)) goto v;
              else if(
  strlen(a)<strlen(b))
              {
              
                  
  balance(a,b);
                  
  del(a);
              }
              else
              {
                  
  balance(b,a);
                  
  del(b);
              }
          
  v:
          
  tt(a,b);
          
  a[0]=NULL;b[0]=NULL;
          
  printf("\n");
      }
      while(--
  n>0);
      
  fclose(f);

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Bộ test bài T,S
  Attached Files

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520538 View Post
  thầy ơi câu R đó, e để while(gets(a)>0) như 2 câu chuỗi A,B thì nó không được, còn e đổi thành while(gets(a)!=NULL) thì nó lại được là sao vậy thầy? khi nào >0 còn khi nào !=NULL
  Em coi ở #98

  Leave a comment:


 • 14520538
  replied
  thầy ơi câu R đó, e để while(gets(a)>0) như 2 câu chuỗi A,B thì nó không được, còn e đổi thành while(gets(a)!=NULL) thì nó lại được là sao vậy thầy? khi nào >0 còn khi nào !=NULL

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X